Informacje
dla klientów

REGULAMIN


Regulamin korzystania z serwisu www.fistechcentrum.pl


Definicje:

Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.fistechcentrum.pl

Właściciel serwisu – Fistech Centrum s.c., z siedzibą w 62-052 Komornikach, przy ulicy Młyńskiej 60.

Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, która zarejestrowała się w serwisie i otrzymała dostęp do konta, do którego loguje się za pomocą identyfikatora (nazwa użytkownika) i unikalnego hasła, bądź za pomocą zweryfikowanego adresu.


§1


 1. Dostęp do Serwisu uzyskuje Użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie WWW Serwisu. W celu rejestracji wymagane jest podanie następujących danych: identyfikator oraz działający adres e-mail poczty elektronicznej. Użytkownik może także podać inne dane wskazane w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.
 2. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny Użytkownik:
  • akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  • wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług Serwisu,
  • potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  • wyraża zgodę na otrzymywanie od Serwisu, na wskazany w formularzu rejestracyjnym, adres e-mail komunikatów oraz informacji handlowych w takim zakresie, w jakim korzysta z oferowanych przez Serwis usług.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację oraz wobec przekazania danych innym podmiotom. W przypadku usunięcia danych Użytkownik traci możliwość z korzystania z Serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez Serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji Użytkownika w Serwisie traci on możliwość korzystania z Serwisu.

§2


 1. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez Serwis w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest Fistech Centrum s.c 62-052 Komorniki ul.Młyńska 60 - właściciel i administrator Serwisu.
 2. Gromadzone przez Serwis dane nie będą udostępniane innym podmiotom, chyba, że po uzyskaniu uprzedniej zgody Użytkownika.

§3


 1. Serwis oraz zawarte w nim materiały i informacje, a w szczególności teksty, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w Serwisie treści, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, materiały audio i wideo, kompilacje materiałów oraz opracowania stanowią własność właściciela serwisu, wyłączając te, które stanowią odrębną własność innych producentów, dystrybutorów i usługodawców. To samo dotyczy wszelkich materiałów, które Serwis dostarcza użytkownikom drogą elektroniczną, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.
 2. Modyfikowanie, kopiowanie, dystrybucja, przekazywanie, wyświetlanie, przesyłanie, przedrukowywanie, sublicencjonowanie, tworzenie zbiorczych prac z materiałów, o których mowa w ust. 1, a także odsyłanie i sprzedaż tych materiałów nie jest dopuszczalne - chyba, że na podstawie odpowiedniego pisemnego upoważnienia udzielonego przez podmiot właściciela Serwisu.

§4


 1. Każdy z użytkowników Serwisu zobowiązany jest do korzystania z usług Serwisu w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w szczególności Użytkownik zobowiązany jest do:
  • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu
  • przekazywania prawdziwych danych osobowych, w szczególności niedopuszczalnym jest przekazywanie danych osobowych innych osób jako własnych danych osobowych,
  • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób,
  • przestrzegania osobistych praw osób trzecich, w tym w szczególności prawa do ochrony dobrego imienia i prawa do ochrony wizerunku (zwłaszcza przy publikacji zdjęć)
  • bieżącej aktualizacji swoich danych udostępnionych w ramach Serwisu,
  • zapoznawania się ze zmianami niniejszego Regulaminu.

§5


 1. Serwis zastrzega także, że przysługuje mu prawo do jednostronnej zmiany zasad korzystania z Serwisu, w tym zasad korzystania z udostępnianych przez Serwis usług, bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian, o których mowa w ust. 1 jest równoznaczne z ich akceptacją.

§6


 1. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone w Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług. Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażać wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta lub dostawcy.
 2. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika lub inną osobę materiałów i informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w tym także materiałów i informacji uzyskanych przez Użytkownika za pośrednictwem odpłatnych usług oferowanych przez Serwis.

§7


 1. Właściciel serwisu wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

§8


 1. Wszystkie dane i obliczenia, jak również szkice, wyszczególnione w serwisie www.fistechcentrum.pl oparte są na zasadach, przepisach i warunkach bezpieczeństwa wyszczególnionych we wskazówkach technicznych, instrukcjach obsługi, ustawieniach i instalacjach opracowanych przez Fischerwerke GmbH. Wszystkie wielkości tam zamieszczone opierają się na średnich wielkościach uzyskanych w fazie testowania produktów. Ze względu na różnice materiałowe, w celu określenia wydajności w danym miejscu musi zostać przeprowadzone testowanie lokalne.
 2. Jakiekolwiek zmiany danych lub obliczeń, jak również szkiców przez użytkownika mogą spowodować zastosowania niezgodne z normami bezpieczeństwa lub niezgodne z prawem. Dlatego też użytkownik zwalnia fistechcentrum ze wszystkich roszczeń wynikających z zastosowań opartych na takich zmianach.
 3. Wszystkie informacje i programy użytkowe udostępnione w tym serwisie www spełniają rolę pomocy bez jakiejkolwiek gwarancji bezbłędności lub dokładności w poszczególnych zastosowaniach.
 4. fistechcentrum nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z poniesionych szkód o charakterze bezpośrednim, pośrednim lub następczym, strat lub wydatków poniesionych w związku z powodu, w wyniku użytkowania lub niemożliwości użytkowania informacji i programów użytkownika udostępnianych w jakimkolwiek celu w serwisie www.

§9


 1. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. O wszelkich zmianach Regulaminu użytkownicy zawiadamiani będą na wskazane przy rejestracji adresy e-mail.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.